Top 10 game đổi thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2023

Thạc sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN

Mã ngành: 8520201

Mục tiêu: Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật điện cung cấp cho học viên các kiến thức và lý thuyết tiên tiến; các kỹ năng làm việc và giao tiếp chuyên nghiệp để xây dựng thành công sự nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu hoặc công nghiệp.

Vị trí, công việc có thể đảm nhiệm của người học sau tốt nghiệp:

  • Giảng viên tại các cơ sở giáo dục; 
  • Nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu;
  • Chuyên gia tại các doanh nghiệp;
  • Đảm nhiệm các công việc phức tạp trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Kỹ thuật điện;
  • Tiếp tục học nâng cao lên trình độ tiến sĩ. 

Chuẩn đầu ra

KIẾN THỨC

KT1

Có kiến thức, kỹ năng chuyên ngành tiên tiến để giải quyết các công việc phức tạp trong lĩnh vực kỹ thuật điện;

KT2

Có kiến thức liên ngành

KT3

Có kiến thức chung về quản trị và quản lý

KỸ NĂNG

KN1

Có khả năng phát hiện, phân tích, tổng hợp, đánh giá và giải quyết các vấn đề phức tạp, mới thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện;

KN2

Có khả năng sáng tạo, đề xuất giải pháp mới;

KN3

Có kỹ năng giao tiếp, viết báo cáo, thuyết trình và truyền đạt chuyên nghiệp;

NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

TT1

Có khả năng nghiên cứu độc lập; tổ chức quản lý làm việc nhóm;

TT2

Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao.

TT3

Có trình độ tiếng Anh bậc 4/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương

Các học phần cốt lõi:
  • Hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt
  • Lưới phân phối thông minh
  • Ước lượng trạng thái hệ thống điện 
  • Hệ thống giám sát, điều khiển và bảo vệ diện rộng